Classes de repàs

Els anys de peregrinatge per instituts de Secundària i Batxillerat ens han fet ser conscients de:
- La necessitat d’un suport escolar deriva principalment de la necessitat de modificar els hàbits d’estudi i d’incorporar nous mètodes i eines d’aprenentatge, d’acord amb l’edat i el nivell de dificultat. No tots som iguals ni seguim el mateix ritme.
- Els nostres fills demanen un reforç i suport individualitzat, que moltes vegades els pares no som capaços de realitzar amb l’eficàcia i regularitat necessàries.
- Els alumnes han d’aprendre  els continguts a l’escola a través d’una bona metodologia personal d’estudi i treball a casa.
- El fracàs escolar és un element d’inestabilitat personal i familiar, que estem en situació de poder evitar amb l’anticipació adequada.

Educació Primària: s’inicia entre els cinc i els set anys, és obligatòria a tots els països i generalment dura sis anys. La nostra funció és motivar-los i ensenyar-los a estudiar adaptant-nos a les seves característiques particulars.

Educació Secundària Obligatòria: continua els programes  de primària, tot i que l’ensenyament està més centrat en les assignatures (continguts).Es prepara a l’alumne per  a una educació superior (cicles formatius o batxillerat).En aquesta etapa la feina a casa és molt important, l’alumne ha d’apendre a treballar d’una manera autònoma.

Batxillerat: té caràcter voluntari i la seva durada és de dos cursos, normalment entre els 16 i els 18 anys. Es desenvolupa en modalitats diferents, s’organitza de manera flexible i en diferents vies dins de cada modalitat. Durant aquest cursos s´adquireix una major maduresa intel·lectual i personal. Un cop finalitzat  2n de batxillerat els alumnes reben el títol de batxiller, en qualsevol de les seves modalitats, que permet seguir estudis posteriors: cicles formatius o Universitat mitjançant les proves PAU (antiga selectivitat).

Cicles formatius: els ensenyaments de formació professional s’agrupen en famílies. Les famílies professionals tenen cicles de grau mitjà i de grau superior. El cicle de grau mitjà proporciona el títol de tècnic o tècnica i el de grau superior el títol de tècnic superior o tècnica superior. L’objectiu és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

 Formació de persones adultes: oferim formació flexible i a mida, amb l’assessorament i l’orientació del professorat i l’elaboració d’itineraris personalitzats per a l’alumne o alumna. La formació de persones adultes és el conjunt d’activitats d’aprenentatge que, permet que les persones adultes desenvolupin les seves capacitats, enriqueixin els seus coneixements i millorin les seves competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements.